Általános szerződési feltételek

I. fejezet
Fogalom meghatározások

1. Szolgáltató: A Városlődi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési és Étkeztetési Nonprofit Kft. által működtetett Iglauer Park (8445 Városlőd, Fenyves u. 10-11.), amely kereskedelmi szálláshely a hatályos jogszabályok alapján jogosult vendégei részére időszakosan szállást és ehhez kapcsolódó ellátást, valamint szolgáltatást nyújtani, és rendelkezik a jogszabály által előírt engedélyekkel.

2. Szolgáltatás: A Szolgáltató által nyújtott szálláshely, étkezés és egyéb, az alábbiakban megjelölt szolgáltatások. Minden szolgáltatás jelen üzletszabályzatban, valamint a hatályos magyar jogszabályokban foglaltak szerint vehető igénybe.

3. Szolgáltatások fajtái:
Szálláshelyi szolgáltatás: Az Iglauer Park vendégeinek elszállásolása, pihenésük biztosítása jelen üzletszabályzatban, valamint az utazási szerződésben foglaltak szerint.
Étkezés szolgáltatás: Az Iglauer Park vendégei részére „menza jellegű” étkezések biztosítása jelen üzletszabályzatban, valamint az utazási szerződésben foglaltak szerint.
Egyéb szolgáltatás: Az Iglauer Park által vendégei részére a szabadidő tartalmas eltöltéséhez nyújtott szolgáltatás.

4. Vendég: Előzetes megállapodás vagy a helyszínen kötött szerződés alapján a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy.

5. Szerződés: A Vendég és a Szolgáltató között a hatályos jogszabályok szerint szóban vagy írásban létrejött közös akaratnyilvánítás.

6. Árlista: Az Iglauer Park által nyújtott szolgáltatásokra az adott naptári évre vonatkozó díjszabás az alábbi tartalmi elemekkel:

 • a szolgáltatás megnevezése
 • a szolgáltatás ára
 • a szolgáltatás időintervalluma
 • szezonidőszakok
 • kedvezmények
 • aktuális, speciális ajánlatok

7. Lemondási feltételek:
A Lemondási feltételek meghatározzák, hogy a Vendég az előzetesen megrendelt igénybe venni kívánt szolgáltatás(oka)t az igénybe vétel napja előtt mennyi idővel és milyen feltételekkel mondhatja vissza.

II. fejezet
Az Üzletszabályzat
1.Az üzletszabályzat tárgyi hatálya
Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az Iglauer Park és Vendégei között létrejött szerződések megkötésére, a szerződésben foglaltak teljesítésére.

2.Az Üzletszabályzat időbeli hatálya
Az Üzletszabályzatot a Városlődi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési és Étkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője hagyja jóvá, a jóváhagyást követően lép hatályba, és a visszavonásig érvényes, illetve addig, amíg a Szolgáltató a szolgáltatások nyújtására jogosult.

3.Az Üzletszabályzat közzététele
A szálloda Vendége a Szolgáltató Üzletszabályzatát a Szolgáltatóval történő szerződés megkötésekor annak aláírásával egyidejűleg elfogadja.
A Vendég az Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy az Üzletszabályzat feltételeit a Szolgáltató egészben vagy részben egyoldalúan módosíthatja, amely módosítást a Szolgáltató a vendéggel haladéktalanul közöl.
A Szolgáltató Üzletszabályzata a vendégek számára a helyszínen elérhető, valamint az Iglauer Park weboldalán is olvasható.

III. fejezet
A szerződéses jogviszony
1.A szerződéses viszony létesítése
A „Városlődi Villa” Nonprofit Kft. a Megbízó kérésére ajánlatot készít. A szerződés létrejöttét jelenti az ajánlatnak a Megbízó által történt megrendelés alapján az Iglauer Park részéről történő írásos visszaigazolása, annak elfogadása.
A Iglauer Park ajánlata a szolgáltatás tárgya, terjedelme és az ár tekintetében az ajánlatban meghatározott ideig érvényes.

2.A szerződéses jogviszony:
Egyéni Vendégek esetén a Vendég által megrendelt szolgáltatásoknak a Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre a szerződéses jogviszony.
A szerződés tárgyi elemei az alábbiak:

 • a szolgáltatás tárgya
 • a szolgáltatás helye
 • a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
 • a szolgáltatás ára
 • fizetési feltételek
 • lemondási feltételek
 • módosítási feltételek
 • a szerződő felek jogai és kötelezettségei

3. A szerződés módosítása

A szerződés kizárólag a két fél közös akarat nyilvánításával írásban, a Ptk. Általános szabályi szerint módosítható.

4. A szerződés megszűnése, a foglalás lemondása
a.) Az egyéni Vendég jogosult az általa megrendelt Szolgáltatások visszaigazolásával létrejött szerződéstől a Szolgáltatások igénybe vételének időpontja előtt elállási díj megfizetése ellenében elállni. Ebben az esetben a Vendég köteles a Iglauer Park részére haladéktalanul írásos elállási nyilatkozatát megküldeni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a Iglauer Park tudomást szerez és azt írásban visszaigazolja.
Elállásnak minősül az is, ha a Vendég előzetes nyilatkozattétel nélkül nem veszi igénybe az általa megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt szolgáltatást. Ilyen esetben a szolgáltatás igénybe vételének kezdő időpontja tekintendő elállási időpontnak.
A Vendég az elállása esetén köteles a Iglauer Park részére az alábbi %-os nagyságú elállási díjat megfizetni:
Az utazás megkezdése előtti
i. 45-50 napig az ár, részvételi díj 25 %-át
ii. 30-44 nappal az ár, részvételi díj 50 %-át
iii. 22-29 nappal az ár, részvételi díj 75 %-át
iv. 21. naptól az ár, részvételi díj 90 %-át
A Vendéggel kötött szerződésben ezeket az elállási díjakat írásban módosítani lehet.
b.) A szerződés automatikusan megszűnik a Szolgáltatás szerződésszerű igénybe vételére nyitva álló határidő lejártával.

IV. fejezet
A szolgáltatás
1. A szolgáltatás területi hatálya
A Szolgáltató a szolgáltatásait a Vendég részére a Iglauer Park területén, szabadidős programjainak egy részét a szolgáltató partnerekkel közösen Városlőd község 20 kilométeres körzetében biztosítja.

2. A szolgáltatás tárgyi hatálya
A Szolgáltató az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja Vendégei részére:

 • szállás szolgáltatás
 • étkezés szolgáltatás
 • szabadidős programszervezés
 • ajándékbolt
 • kerékpár-, sportszerkölcsönzés
 • kijelölt gépkocsi parkoló őrzés nélkül

A szolgáltatásokat minden Vendég csak a saját felelősségére használhatja. A nem rendeltetésszerű használatból bekövetkezett kárért a Iglauer Park felelősséget nem vállal. A szolgáltató partnereknél bekövetkezett kárért az Iglauer Park felelősséget nem vállal.

3. A szolgáltatás minősége
A Szolgáltató a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírt követelményeknek megfelelő minőségű szolgáltatást nyújt, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon.

4. A szolgáltatás díja és megfizetésének módja
Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokért meghatározott díjat köteles fizetni.
a.) A Vendég köteles a szerződés szerint, azaz megrendelésének az Iglauer Park általivisszaigazolásában szereplő időpontig a várható szállásdíj 50 %-nak megfelelő nagyságú összeget előleg címén a Iglauer Parknak megfizetni, amelyről a Iglauer Park számlát állít ki.
A Vendég az előleg fizetési kötelezettségének elmulasztása az utazási szerződés érvényességét nem érinti, de – tekintettel arra, hogy a megbízók száma az Iglauer Parkférőhelyeinek számát rendszeresen meghaladja – az Iglauer Park jogosult az előleg fizetésére nyitva álló határidő után a foglalást törölni és a szerződéstől elállni. Ebben az esetben az Iglauer Park elállási nyilatkozatát haladéktalanul megküldi a Vendégnek.
A Vendég esetleges új foglalását az Iglauer Park csak a várólistán lévő megbízók foglalásainak kielégítése után tudja figyelembe venni.
b.) A részvételi díj visszaigazolás szerinti további részlete a tartózkodás, illetve szolgáltatás igénybe vétele előtt, a visszaigazolásban meghatározott időpontig válik esedékessé. Az összeg megfizetését követően az összegről az Iglauer Park számlát állít ki.
c.) A Szolgáltató az általa meghatározott esetekben kérheti a foglalás összegét előre egy összegben kifizetni.
d.) Amennyiben a Vendég az általa megrendelt, lefoglalt egyes szolgáltatásokat – korábbi hazautazás, betegség, illetve az Iglauer Parknak fel nem róható okból – nem veszi igénybe, a kifizetett részvételi díj arányos visszatérítésére nem tarthat igényt.
5. A szolgáltatás felfüggesztése és megszüntetése
Amennyiben a Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást nem szerződésszerűen veszi igénybe, így különösen nem megfelelő használat, illetéktelen beavatkozás esetében, illetve ha a Vendég az Iglauer Park házirendjének előírásait megszegi, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére vagy megszüntetésére. Az Iglauer Park fenntartja magának azt a jogot, hogy a szolgáltatást felfüggessze, vagy megszüntesse, amennyiben a Vendég fizetésképtelen, ellene csődeljárás vagy felszámolás indult.

V. fejezet
A Szolgáltató kötelezettségei, felelőssége, törvényes zálogjoga
1. A Szolgáltató kötelezettsége
A Szolgáltató köteles az általa visszaigazolt megrendelésben vállalt szolgáltatásokat a szerződésben meghatározott időpontban, minőségben és ár mellett a Vendég részére biztosítani.
A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását az elvárható legmagasabb színvonalon köteles teljesíteni.
Ennek érdekében a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásához szükséges berendezéseket folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, valamint a szolgáltatás nyújtásához képzett munkaerőt vesz igénybe. A szolgáltató nem felelős azért a kárért, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása, vagy megsérülése folytán szenved.
Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért az Iglauer Park csak akkor felelős, ha

 • a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, az átvett értéket megismerte és az átvételt írásban rögzítette
 • a megőrzésre átvételt kifejezetten írásban megtagadta
 • a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel nem tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli

A Szolgáltató a Vendég által a szálláshelyen felejtett tárgyakat 1 hónapig tárolja, kérés esetén postacsomagban elküldi, melynek költségeit a Vendég fizeti. Ezt követően e törvényi előírások szerint kezeli a tárgyat.

A Szolgáltató a Vendég használatában álló gépjármű eltulajdonításából, annak feltöréséből, megrongálódásából eredő károk tekintetében felelősségét kizárja.

2. Törvényes zálogjoga
A Vendég részére nyújtott szolgáltatásokból eredő követelések, valamint a szolgáltatás igénybe vétele körében nyilvánvalóan a Vendég által okozott kár erejéig az Iglauer Parkot törvényes zálogjog illeti meg a Vendég ingóságain. A Iglauer Park a Vendég ingóságait visszatarthatja, azokat 6 hónapig köteles megőrizni. A megőrzési idő a vendégnek az Iglauer Parkból való távozásakor, illetve a károkozás időpontjában kezdődik.
A Iglauer Park zálogjogát csak a követeléssel arányos mértékben gyakorolhatja.
Amennyiben a Vendég a törvényes zálogjog címén a szálloda birtokában lévő ingóságait a megőrzési idő alatt nem váltja ki, a Iglauer Park jogosult azokat használtcikk árusítására jogosult egyéni vállalkozónak vagy gazdálkodó szervezetnek értékesítés céljából átadni.
A használtcikk árusítására jogosult a szálloda által átadott ingóságok értékesítéséből befolyt összegből a szálloda részére kiutalja annak bejelentett követelését, a fennmaradó összeget pedig zárolt számláján a tulajdonos javára kamatmentesen kezeli. Az értékesítésből és annak eredményéről a tulajdonost – az elszámolás közlésével – értesíteni kell. Ha a tulajdonos a vételár fennmaradó részének átvétele végett jelentkezik, azt részére ki kell utalni.

VI. fejezet
A Vendég jogai és kötelezettségei
1. A szálláshely szolgáltatás igénybe vétele
A Vendég a szálláshelyeket a szerződés időtartama alatt rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. A vendégek a szobát, faházat, bungalót az érkezés napján 14.00 órától foglalhatják el. Elutazás napján a szobát, alpesi faházat, bungalót 10.00 óráig el kell hagyni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató szobahasználati díjat számít fel. A Vendég megérkezésekor személyazonosságát a törvényes előírásoknak megfelelően a szoba, alpesi faház és bungaló elfoglalása előtt igazolni köteles. A szállásfoglalás írásbeli vagy szóbeli megrendelésével a Vendég az Iglauer Park Üzletszabályzatát elfogadja, és köteles betartani.

2. Az Iglauer Park működési jellegéből adódóan nem foglalkozik gyermekfelügyelettel, ez kizárólag a gyermekekkel érkező kísérők feladata. A felügyelet elmulasztásából adódó károkozásért, balesetért a kísérőnek kell felelősséget vállalnia.

VII. fejezet
Panaszok, reklamációk

A szolgáltatás igénybe vétele során felmerülő panasszal, reklamációval a Vendég a vezetőhöz fordulhat.
A szolgáltatások teljesítéséért meghatározott díjak megfizetése után reklamációt a Iglauer Park nem fogad el.
A számla átutalással történő rendezése esetén az Iglauer Park a számla kézhezvételétől számított 24 órán belül fogad el reklamációt. Ellenkező esetben a számla elfogadottnak tekintendő.

VIII. fejezet
Fogyasztói érdekvédelem, adatvédelem

1. A szolgáltató a Vendégek adatait bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem szolgáltatja ki.

2. A Vendég a szállásfoglalás írásbeli vagy szóbeli megrendelésével hozzájárulását adja, hogy adatait a szolgáltató piackutatáshoz, statisztikai adatok számításához valamint direkt marketing céljából felhasználja.

3. Hatósági írásos felszólításra a szolgáltató Vendégeiről információt, adatot adhat jogkövetkezmény nélkül.

4. A szolgáltató szolgáltatási tevékenysége felett az alábbi szervek gyakorolnak szakmai felügyeleti jogokat:
Városlőd Község Körjegyzősége
8445-Városlőd, Templom tér 4.

Veszprém Megyei Kormányhivatal ÁNTSZ Ajka Városi Intézet
8400-Ajka, Szabadság tér 12.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
8200-Veszprém, Megyeház tér 1.

NAV Veszprém Megyei Igazgatósága
8200-Veszprém, Brusznyai Árpád u. 22-24.
Tel.: 06-88-577 300

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal
8200-Veszprém, Megyeház tér 1.

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Működő Békéltető Testület
8200-Veszprém, Budapest u. 3.

5. Az Iglauer Park területén alkalmanként fotó- és videófelvételek illetve újságírói beszámolók készülnek, melyek pontos helyszínéről és időpontjáról a vendégek a recepción kaphatnak tájékoztatást. Amennyiben a Vendég máshogy nem rendelkezik, szolgáltató jogosult a felvételek későbbi bármilyen csatornán történő közzétételéhez (jellemzően: internetes és televíziós média, nyomtatott sajtó, szálloda által készített nyomdai anyag, weboldal, kép- és videómegosztó oldalak). Vendégnek jogában áll a forgatás/fotózás helyszínén kérni, hogy a felvételeken ne szerepeljen. Ebben az esetben szolgáltató köteles a képeket/videókat ennek megfelelően elkészíteni.

IX. fejezet
Egyebek
1. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a tevékenységéből eredő vitákat a Vendéggel bírói út igénybe vétele nélkül rendezze.
2. Az esetleges jogvitáik rendezésére a felek alávetik magukat a Ajka Városi Bíróság, annak hatásköre hiányában a Veszprém Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
3. Az Iglauer Park Üzletszabályzatát, valamint annak módosításait a “Várslődi Villa” Oktatás-fejlesztési-, Üdültetési és Étkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője hagyja jóvá, és a jóváhagyást követően lép hatályba.
4. A Szolgáltató és a Vendég között létrejött szerződésekben nem szabályozott kérdésekre jelen Üzletszabályzat rendelkezései, valamint a Ptk és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások rendelkezései az irányadóak.

Városlőd, 2012. augusztus 31.